Cartref

Cymorth Covid-19 Ffilm Cymru

Mae Ffilm Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth gwerth £530,000 i sector ffilm Cymru yn ystod pandemig Covid-19.

Wrth gyhoeddi’r pecyn o gymorth, meddai’r Prif Weithredwr Pauline Burt, “Rydyn ni’n gweld creadigrwydd a dyfeisgarwch rhyfeddol wrth i’r sector ffilm yng Nghymru addasu i’r heriau mae Covid-19 yn eu cyflwyno. Gwyddom fod yr heriau hyn yn taro’n galed ac yn debygol o barhau i gael effaith ddwys am amser hir. Ac rydyn ni’n hynod ymwybodol mae cronfa cymharol fach ydym ni sydd â mwy o feysydd o angen nag y gallwn fynd i’r afael â nhw ar ein pen ein hunain. Calonogol, felly, yw gweithio ochr yn ochr â llawer o bobl a sefydliadau sy’n cyd-dynnu a chydweithio, a hynny’n gyflym, i rannu dealltwriaeth, datblygu dulliau cymorth, a dechrau mynd i’r afael â’r heriau sydd i ddod, gan gynnwys datblygu protocolau newydd ar gyfer setiau a lleoliadau ffilm, sicrhau bod y gweithlu a chynulleidfaoedd yn ddiogel, ac ystyried heriau yswiriant diffygiol.

“Gan mai taith yw hon i beth bynnag fydd y ‘normal newydd’, byddwn yn gwrando ar y gweithwyr proffesiynol lawer sy’n gweithio ledled ein sector, ac yn defnyddio eu hadborth i gyfarwyddo cymorth pellach – gan gynnwys meysydd newydd o angen, lle bo’n ofynnol. Yn y cyfamser, rydym yn parhau i eirioli dros gymorth i griw llawrydd, gyda llawer ohonyn nhw’n methu ag elwa o gynllun cymorth y Canghellor i weithwyr llawrydd, ac rydym yn edrych ar beth mwy y gallwn ni wneud i gynorthwyo cwmnïau sy’n wynebu cyfnod heriol a allai fod yn faith.”

Mae pecyn cymorth Covid-19 Ffilm Cymru yn cynnwys:

Cronfa Gymorth mewn Argyfwng i wneuthurwyr ffilm ac ymarferwyr addysg ffilm sy’n profi caledi ariannol o ganlyniad i Covid-19. Gall ymgeiswyr wneud cais am grantiau o hyd at £1,500 nad oes angen eu talu’n ôl. Bwriad Ffilm Cymru yw cyhoeddi Canllawiau a Ffurflenni Cais ar gyfer y Gronfa Gymorth mewn Argyfwng erbyn 30ain Ebrill. Y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau fydd 15fed Mai, a chaiff ceisiadau eu hystyried gyda’i gilydd yn hytrach nag ar sail y cyntaf i’r felin.

Cronfa Ddatblygu garlam i dimau o awduron, cyfarwyddwr a chynhyrchwyr sy’n datblygu eu prosiectau ffilm nodwedd. Bydd modd i ymgeiswyr gynnwys gorbenion, costau cyfreithiol a chyfrifyddol a chostau eraill yn gysylltiedig â busnes, yn ogystal â chostau yn ymwneud ag arloesi, fel profi galw’r gynulleidfa ac archwilio ffyrdd i fanteisio ar eiddo deallusol. Mae’r gronfa hon bellach ar agor a bydd yn parhau ar agor i geisiadau ar sail dreigl. Rydym yn disgwyl cynnig cyllid yn gyfwerth â chyfnod 12 mis cyfartalog yn ystod 6 mis cyntaf y flwyddyn.

Cronfa Gorwelion wedi’i chynyddu i gynorthwyo awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr unigol addawol. Gallai hyn gynnwys gwneuthurwyr ffilm sydd heb wneud ffilm â chyllideb o £1m hyd yma, neu unigolion sy’n symud i mewn i ffilm ac sydd â hanes llwyddiannus blaenorol mewn disgyblaethau eraill fel y theatr, teledu neu ysgrifennu nofelau. Gall ymgeiswyr wneud cais am hyd at £10,000 i ddatblygu prosiect ffilm, neu hyd at £6,000 am ddatblygu proffesiynol parhaus fel hyfforddiant neu fentora.

Arian ychwanegol i gynorthwyo arloesedd busnes i gynhyrchwyr ac ymarferwyr addysg ffilm. Bydd Ffilm Cymru yn cynorthwyo â chostau cynghorwyr arbenigol – gan gynnwys cyfreithwyr a rhai sy’n brofiadol ym maes manteisio’n ehangach ar eiddo deallusol i gynorthwyo cynhyrchwyr i arallgyfeirio eu model busnes, a chynnig grantiau i ymarferwyr addysg ffilm sy’n addasu eu modelau busnes a’u harferion.

Mae Ffilm Cymru hefyd wedi addasu ei weithrediadau mewn perthynas â dyfarnu cyllid 2019-20 i gefnogi arddangoswyr ffilmiau yn y cyfnod heriol hwn, gan gynnwys:
 

Cyflymu taliadau i sinemâu sy’n cael eu cyllido drwy gronfa Mynediad Cynulleidfa Ffilm Cymru er mwyn diwallu eu hanghenion uniongyrchol yn gyflym

Blaendalu arian i wyliau ffilm a darparwyr untro/cymunedol yn erbyn unrhyw gostau yr aethpwyd iddynt, p’un a oedd modd bwrw ymlaen â’r dangosiadau a’r digwyddiadau fel a fwriadwyd neu beidio.

Yn ychwanegol at gymorth ariannol, mae Ffilm Cymru yn darparu hyfforddiant a gofod ar-lein i wneuthurwyr ffilm, arddangoswyr ac ymarferwyr addysg ffilm i gysylltu, cydweithio, rhannu pryderon ac archwilio ffyrdd newydd o weithio. Mae gwybodaeth am ddulliau cymorth ehangach wedi’u dwyn ynghyd a’u trefnu yn ôl perthnasedd i wneuthurwyr ffilm, arddangoswyr neu ymarferwyr addysg ffilm, ac mae ar gael ar wefan Ffilm Cymru. Mae hyn yn cynnwys cymorth y BFI (gan gynnwys cronfa gymorth i arddangoswyr sy’n cael ei gweinyddu gan Ganolfan Ffilm Cymru), Cymru Greadigol, Cyngor Celfyddydau Cymru a chymorth Llywodraethau’r DU a Chymru i’r sector darlledu a chymorth nad yw i sector penodol.

Wrth i’r sefyllfa ddatblygu, bydd Ffilm Cymru yn parhau â’r sgwrs â Llywodraethau’r DU a Chymru, y BFI ac eraill, ynglŷn â’r heriau sy’n cael eu cyflwyno gan Covid-19, a’r ymyriadau sydd eu hangen i’w goresgyn. Byddai adborth a barn y gymuned ffilm yng Nghymru yn cael eu croesawu. Anfonwch e-bost at Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.