Cartref

Swydd: Cydlynydd Prosiect

Mae Ffilm Cymru yn chwilio am Gydlynydd Prosiect llawrydd i reoli’r gwaith logisteg a gweinyddu ar gyfer cwrs hyfforddiant sy’n cynnig ymwybyddiaeth iechyd meddwl a chymorth dilynol y mae cynhyrchwyr a Phenaethiaid Adrannau sy’n gweithio yn y diwydiannau ffilm a theledu yn ymgymryd ag ef gydag arbenigydd iechyd meddwl.

 

Rôl: Cydlynydd Project
Sefydliad: Ffilm Cymru Wales
Contract: Contract gwasanaethau llawrydd
Lleoliad: Gweithio o adre, swyddfa Ffilm Cymru yn Tramshed Tech, Caerdydd, ac amryw o leoliadau cyfarfod, fel sy’n berthnasol.
Cyfnod: Dechrau cyn gynted â phosib; gweithio tuag at 3 dyddiad hyfforddiant tuag at ddiwedd mis Tachwedd / dechrau mis Rhagfyr a gwaith cydlynu a gwerthuso prosiect parhaus hyd at fis Chwefror 2020.
Ffi: Tua 30 diwrnod ar gyfradd diwrnod o £150 (yn cynnwys TAW). Oriau gweithio hyblyg ond bydd disgwyl iddynt fod yn fwy dwys yn y cyfnod a fydd yn arwain at y dyddiadau hyfforddiant craidd (Hydref/Tachwedd/Rhagfyr 2019). Caiff taliad ei wneud bob mis drwy anfoneb yn erbyn y nifer o ddiwrnodau a weithiwyd. Cap o £4,500 ar gyfanswm y ffi.
Dyddiad cau derbyn cais: 17:00 dydd Gwener 6ed Medi 2019

CEFNDIR

Mae Ffilm Cymru Wales wedi ymrwymo i hybu sector ffilm cynhwysol a diwylliant ffilm sy’n fuddiol i bobl ledled Cymru. Gweithiwn ar draws cadwyn gyflenwi’r sector, gan gefnogi gwaith datblygu ffilmiau, cynhyrchu, sinemâu, gwyliau ffilm ac addysg ffilm a’r cyfryngau, a chynnig cyngor, cyllid, datblygu sgiliau ac eiriolaeth.

 

PRIF DDIBEN Y RÔL

Mae Ffilm Cymru yn chwilio am Gydlynydd Prosiect llawrydd i reoli’r gwaith logisteg a gweinyddu ar gyfer cwrs hyfforddiant sy’n cynnig ymwybyddiaeth iechyd meddwl a chymorth dilynol y mae cynhyrchwyr a Phenaethiaid Adrannau sy’n gweithio yn y diwydiannau ffilm a theledu yn ymgymryd ag ef gydag arbenigydd iechyd meddwl.

Caiff y cwrs ei ariannu ar y cyd gan ScreenSkills a Ffilm Cymru drwy fenter RHWYDWAITH BFI Cymru. Bydd Cydlynydd y Prosiect yn adrodd i Reolwr RHWYDWAITH BFI Cymru wrth gydlynu gwaith hyrwyddo, cyflawni a chasglu data yn ymwneud â’r cwrs.

Caiff y cwrs ei gynnal yng Nghaerdydd, wedi’i gyflenwi’n Saesneg gyda chyfieithiad Cymraeg ar gael ar gais, a chaiff ei farchnata i gyfranogwyr wedi’u targedu ledled Cymru drwy Ffilm Cymru a rhanddeiliaid a phartneriaid perthnasol. Caiff digwyddiad cyflwyno cychwynnol am ddim, yn ymwneud â Llesiant, Cydnerthedd a Gwrth-Fwlio ac Aflonyddu yn y diwydiannau sgrin, ei drefnu mewn partneriaeth â BAFTA tuag at ddiwedd mis Tachwedd.

Bydd lle i 20 o gyfranogwyr ar y rhaglen ddeuddydd o hyfforddiant craidd, a’r disgwyl yw y caiff ei gynnal tuag at ddechrau mis Rhagfyr 2019. Bydd gofyn i ddarpar gyfranogwyr gyflwyno datganiad o ddiddordeb i ddod i’r cwrs, a chaiff y rhain eu hasesu gan Gydlynydd y Prosiect ar sail angen. Bydd cost i dderbyn yr hyfforddiant, a bydd cymorth bwrsariaeth ar gael i’r sawl sy’n wynebu angen y mae modd ei ddangos am gymorth ariannol tuag at deithio, gofal plant neu ffioedd y cwrs.

Yn dilyn yr hyfforddiant craidd, bydd gan y cyfranogwyr gyfle i ddilyn ymlaen gyda’r arweinydd cwrs dynodedig drwy sesiwn un-i-un.

Dewch o hyd i fanylion llawn yn y disgrifiad swydd yma.

 

CEISIADAU / DYDDIAD CAU

Anfonwch eich CV drwy e-bost, ynghyd ag e-bost eglurhaol yn amlinellu eich profiad a’ch sgiliau yn erbyn yr hyn sydd wedi’i fanylu uchod, pam fod gennych ddiddordeb yn y rôl a phryd fyddech ar gael i gychwyn.

Dylai ceisiadau gael eu cyfeirio at Alice Whittemore a’u hanfon i: Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau yw 5pm ar Ddydd Gwener 6ed Medi 2019.

Caiff cyfweliadau eu cynnal ar 10 Medi yn swyddfeydd Ffilm Cymru yng Nghaerdydd.

Byddwn yn ad-dalu unrhyw gostau sy’n gysylltiedig â dod i’r cyfweliad.

Fel defnyddwyr y Cynllun Hyderus o ran Anabledd, rydym yn sicrhau y byddwn yn cyfweld â phob ymgeisydd anabl sy’n bodloni meini prawf angenrheidiol y swydd.

Attachments:
Download this file (Ffilm Cymru Cydlynydd Project.pdf)Ffilm Cymru Cydlynydd Prosiect[ ]398 kB