Cartref

Ffilm Cymru yn cyhoeddi dyfarniadau Mynediad Cynulleidfa newydd

Mae Ffilm Cymru yn buddsoddi £100,000 yn ychwanegol mewn canolfannau aml-gelfyddydol, gwyliau ffilm a sinemâu cymunedol ledled Cymru, gan olygu eu bod yn buddsoddi cyfanswm o £170,000 mewn arddangoswyr ffilm yn ystod y flwyddyn.

Mae’r buddsoddiad yn cynorthwyo cyfanswm o 22 o arddangoswyr i gynnig darpariaeth gymdeithasol a diwylliannol yn eu hardal leol.

Nod cronfa Mynediad Cynulleidfa yw helpu arddangoswyr ffilm yng Nghymru i gyrraedd cynulleidfaoedd ehangach a mwy cynhwysol, gan brofi a datblygu eu modelau busnes.

Bydd rhai o’r arddangoswyr sy’n derbyn cyllid yn defnyddio’r dyfarniad i danio diddordeb cynulleidfa iau ym myd y sinema. Bydd Canolfan Celfyddydau Taliesin yn Abertawe yn ehangu ei gynllun aelodaeth i fyfyrwyr, gan gynnig profiadau rhyngweithiol wrth ysgrifennu adolygiadau; mae Canolfan y Celfyddydau, Pontardawe, yn parhau ag academi ffilm i rai 9-13 oed, yn ogystal â chynllun da i deuluoedd lle mae tocynnau am £1 i blant; a bydd Gŵyl Ffilm Ieuenctid PICS unwaith eto yn cynnal dathliad blynyddol o ffilmiau cyfrwng Cymraeg wedi’i gwneud gan bobl ifanc yn Galeri, Caernarfon.

Mae cyrraedd cymunedau gwledig yn flaenoriaeth i Ffilm Cymru ac rydyn ni wedi cynorthwyo sefydliadau fel CellB ym Mlaenau Ffestiniog, a fydd yn creu partneriaethau ag ysgolion lleol a sefydliadau fel Age Cymru er mwyn creu cyswllt â chynulleidfaoedd ar draws y cenedlaethau. Bydd Neuadd Ogwen, Bethesda, yn dathlu diwylliant lleol gan ganolbwyntio ar ffilmiau cyfrwng Cymraeg a ffansin wedi’i gyhoeddi gan y gymuned. Bydd rhaglen sinema gymunedol Ffilmiau Afan Uchaf wedyn yn cynnig cludiant a thocynnau am bris isel, yn ogystal â’r cyfle i’r gymuned leol greu ei rhaglen ei hun.

Mae cyllid Mynediad Cynulleidfa Ffilm Cymru wedi’i ddylunio er mwyn cyrraedd yn well at bobl sydd ar hyn o bryd wedi’u tangynrychioli mewn cynulleidfaoedd, a bydd FLIX, rhaglen sinema untro Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd, a Gentle/Radical, yn defnyddio’r buddsoddiad i ymestyn allan at grwpiau o bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a ffoaduriaid gan ddefnyddio ffilmiau. Bydd Gentle/Radical yn archwilio materion cymdeithasol a gwleidyddol byd-eang drwy gyfrwng ffilm, siaradwyr gwadd a digwyddiadau, gan gynnwys cynllun gwirfoddoli, crèche a thocynnau am ddim i geiswyr lloches. Mae Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd, wedyn, yn bwriadu creu cyswllt â chymunedau yng Nghaerdydd sydd wedi’u herio yn economaidd a’u hynysu’n gymdeithasol.

Mae sinemâu annibynnol hefyd yn awyddus i gynyddu mynediad i bobl sydd ag anableddau, dementia ac awtistiaeth. Bydd Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, yn gweithio gyda’u cynulleidfa anabl i helpu i wella eu dangosiadau sinema hamddenol, bydd Canolfan Gelfyddydau Memo yn y Barri yn darparu cludiant o gartrefi gofal i’w dangosiadau hygyrch; mae Theatr Gwaun yn Abergwaun yn cynllunio rhaglen o ddangosiadau sy’n gyfeillgar i ddementia yn ogystal a gwell mynediad i’w sinema i rai sy’n defnyddio cadeiriau olwyn; ac mae’r Neuadd Les yn Ystradgynlais yn creu partneriaethau gyda sefydliadau iechyd a lles i gynnig dangosiadau sy’n gyfeillgar i ddementia ac awtistiaeth, yn ogystal a rhoi hyfforddiant arbenigol i’r staff.

Mae Ffilm Cymru hefyd wedi ariannu dwy ŵyl ffilm a fydd yn helpu i gefnogi’r genhedlaeth nesaf o ddoniau creu ffilmiau drwy ddigwyddiadau ffilmiau byr. Gwnaed dyfarniad newydd i Ffocws Cymru, sef gŵyl gerddoriaeth a’r celfyddydau yn Wrecsam, a gaiff ei gynnal ym mis Mai. Caiff ffilmiau byr eu dangos yno, wedi’u gwneud gan wneuthurwyr ffilm ifanc. Bydd Gŵyl Ffilmiau Mini Caerdydd unwaith eto yn cymryd at leoliadau gwahanol a siopau gwag i ddangos ffilmiau byr a chynnal digwyddiadau rhwydweithio ym mis Mehefin eleni.

Gŵyl deithiol arall y dyfarnwyd arian Mynediad Cynulleidfa iddi yw Gŵyl Ffilm Cymru a’r Byd yn Un, sy’n cyflwyno’r elfennau gorau o sinema’r byd mewn lleoliadau ledled Cymru. Bydd yr ŵyl eleni yn cychwyn ar 21ain Mawrth, ac yn canolbwyntio ar ffilmiau gradd F, sef ffilmiau wedi eu hysgrifennu gan fenywod, wedi’u cyfarwyddo gan fenywod a/neu sy’n serennu menywod. Bydd yn cynnwys dangosiadau allgymorth cymunedol o ffilmiau cyfrwng Cymraeg yn Sir Benfro.

Meddai Nicola Munday, Rheolwr Cynulleidfa, Addysg ac Adfywio Ffilm Cymru: “Pleser yw cael croesawu’r sefydliadau hyn i bortffolio Mynediad Cynulleidfa eleni, yn arbennig y saith o ddyfarniadau a roddwyd i sefydliadau a wnaeth gais am y tro cyntaf. Gwych yw gweld ein cronfa yn ymestyn fwyfwy ledled Cymru. Mae’r arddangoswyr ffilmiau sy’n cael eu cefnogi gennym ni yn parhau i’n hysbrydoli gyda’u cynlluniau sy’n canolbwyntio ar y gymuned, ac rwy’n edrych ymlaen yn eiddgar i’w gweld yn dwyn ffrwyth dros y misoedd nesaf.”

Caiff ceisiadau eu hasesu ddwywaith y flwyddyn, a chaiff y dyddiad cau nesaf ei gyhoeddi ym mis Ebrill 2019. I gael rhagor o wybodaeth a gwneud cais yma.