Cartref

Y Labordy - Gwahoddiad i Wneud Cais

Hyfforddiant penodol i ddarpar gyfarwyddwyr a chyfarwyddwyr newydd ar gyfer theatr, ffilm, a theledu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm dydd Gwener 24th Mawrth 2017

Mae Y Labordy yn fenter uchelgeisiol wedi’i theilwra ar gyfer cyfarwyddwyr newydd a darpar gyfarwyddwyr ffilm, theatr a theledu sy’n gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae’n gyfle i ehangu gwybodaeth a sgiliau, ac ar yr un pryd, datblygu cynllun gweithredu gyrfa o dan gyfarwyddyd mentoriaid profiadol yn y diwydiant. Bydd y rhai sy’n mynychu’n asesu lle maent wedi cyrraedd o safbwynt gyrfa, eu nod, a pha gamau y mae angen iddynt eu cymryd i gyrraedd y nod hwnnw. Dan arweiniad S4C, Cyngor Celfyddydau Cymru, Ffilm Cymru a BFI NET.WORK, mae Y Labordy yn cael ei gynnal am yr ail flwyddyn.

Nod Y Labordy yw ehangu’r pŵl o gyfarwyddwyr talentog sy’n gweithio yn y Gymraeg yn y theatr, ffilm a theledu,  gan  sicrhau bod ganddynt ddealltwriaeth o arferion y diwydiant, apêl ryngwladol a bod ganddynt eu gweledigaeth eu hunain.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen, deall ac ateb yr holl rannau. Ni dderbynnir ceisiadau hwyr a/neu anghyflawn.

CYNNWYS Y CWRS

Bydd strwythur a chynnwys Y Labordy yn cael ei gynllunio ar sail anghenion y rhai sy’n cymryd rhan. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cymryd rhan mewn rhaglen sydd wedi ei theilwra am gyfnod o 8 mis (nid llawn amser) sy’n cynnwys  mynychu  3 chwrs preswyl dros benwythnos - dydd Gwener i ddydd Sul, mentora penodol cyson, cyfleoedd i gysgodi/lleoliadau gwaith yn y Deyrnas Unedig, datblygu sgiliau i weithio yn rhyngwladol, a chael cyfarwyddyd personol.

Yn ystod y penwythnos preswyl cyntaf nodir ac amlinellir nod ac amcanion y rhai sydd ar y cwrs fel bod modd eu paru â mentor a’u helpu i ddatblygu eu nodau proffesiynol. Bydd rhaglenni datblygiad personol yn cael eu cytuno a’u datblygu gydag arweinwyr y cwrs, tiwtoriaid uchel eu parch ac arbenigwyr a fydd yn cynnig canllawiau a gwybodaeth benodol am y diwydiant.


CANLYNIAD Y CWRS

Bydd y cyfarwyddwyr yn cwblhau Y Labordy drwy gynhyrchu darn o waith e.e. ffilm fer/ golygfeydd ffilm neu gynhyrchiad llwyfan /darlleniad wedi’i ymarfer.

Bydd cyfarwyddwyr yn cael eu hannog i weithio ar draws y tri maes: ffilm, teledu a theatr.

BOD YN GYMWYS A SUT I WNEUD CAIS

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer Y Labordy:

 • Dylech fod dros 18 oed;
 • ni ddylech fod mewn addysg llawn amser;
 • bod wedi cyfarwyddo un darn o waith o leiaf ar lefel broffesiynol, ‘fringe’ neu yn y coleg neu (e.e. ffilm ar gyfer cwrs gradd, ffilm fer wedi’i hariannu naill ai gennych chi neu ag arian cyhoeddus, drama ar gyfer ‘fringe’ annibynnol neu gwmni rhannu elw, cyfres ar y we neu gynnwys ar-lein wedi’i gynhyrchu i safon broffesiynol), NEU â chredyd Cyfarwyddwr Cynorthwyol mewn ffilm broffesiynol,  cynhyrchiad teledu neu theatr;
 • gallu dangos brwdfrydedd ac ymrwymiad i ddilyn gyrfa fel cyfarwyddwr a’r gallu i weithio trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg;
 • naill ai’n byw yng Nghymru, neu wedi eich geni yng Nghymru ond yn byw mewn lle arall;
 • os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, crewch broffil ar wefan BFI NET.WORK ac uwchlwythwch un darn o waith http://network.bfi.org.uk/ Mae hon yn ddolen breifat a mynediad yn unig i weithredwyr.


E-bostiwch eich cais at gydlynydd Y Labordy, Catrin Cooper, Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

Nodwch: Dim ond ceisiadau ar-lein yr ydym yn derbyn, peidiwch â phostio eich cais
Dylid rhoi Cais Y Labordy fel testun yr  e-bost

Rhaid i’ch cais gynnwys

 • Ffurflen gais wedi’i chwblhau yn llawn (gweler isod);
 • Sampl o’ch gwaith blaenorol fel cyfarwyddwr
 • CV cyfredol.


Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais:

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 5pm dydd Gwener 24 Mawrth 2017. Ni roddir ystyriaeth i geisiadau hwyr dan unrhyw amgylchiadau.

Dyddiadau Pwysig:

 • 5pm, dydd Gwener 24 Mawrth 2017: Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais
 • dydd Iau 6, dydd Gwener 7 Ebrill  2017: Cyfweliadau i ymgeiswyr ar y rhestr fer
 • dydd Gwener 28 – dydd Sul 30  Ebrill: Penwythnos preswyl cyntaf. Bwriedir cynnal tri phenwythnos labordy preswyl yn ystod yr wyth mis

I gael mwy o wybodaeth am Y Labordy, cysylltwch â Catrin Cooper: Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. , neu’r  swyddfa: 02920 766 931 / ffôn symudol 07840 705 149

CWESTIYNAU CYFFREDINOL

Beth sy’n cael ei olygu wrth newydd a darpar? Oes gen i ormod o brofiad?
Os ydych wedi gwneud un neu ddwy ffilm fer – naill ai ar lefel broffesiynol neu ar lefel gradd – ond erioed  wedi cyfarwyddo ar y teledu neu ffilm nodwedd, neu os ydych wedi cyfarwyddo yn y theatr – ar lefel broffesiynol neu ‘fringe’ - ond heb wneud unrhyw waith ar gyfer y sgrin, yna rydych yn gymwys ar gyfer yr hyfforddiant hwn.

Cefais fy ngeni yng Nghymru ac rwy’n siarad Cymraeg ond rwyf nawr y byw tu allan i Gymru, ydw i dal yn gymwys?
Nac oes, gall y Gymraeg fod yn ail iaith neu efallai eich bod yn ddysgwr lefel canolradd neu uwch cyn belled â’ch bod yn gallu deall yr iaith ac yn cyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg gydag eraill.

Cefais fy ngeni yng Nghymru ac rwy’n siarad Cymraeg, ond rwyf yn byw y tu allan i Gymru erbyn hyn, ydw i’n dal yn gallu gwneud cais?
Ydych.  Fodd bynnag bydd angen i chi fynychu’r cyrsiau preswyl ar benwythnosau a gynhelir yng Nghymru.

Rwyf yn dychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnod i ffwrdd ac mae fy holl waith cyfarwyddo ar VHS neu mewn fformat sydd wedi dyddio, sut dylwn i gyflwyno sampl o fy ngwaith?
Dylech wneud pob ymdrech i drosglwyddo eich gwaith o VHS i fformat digidol er mwyn uwchlwytho i vimeo/YouTube ayb. Os na allwn weld eich gwaith yna mae’n anodd iawn i ni asesu eich gallu.

A fyddwn ni’n derbyn unrhyw lwfans hyfforddiant neu gostau teithio yn ystod yr hyfforddiant?
Byddwch, rydym yn ceisio darparu lwfans hyfforddiant a chostau byw yn ystod y cyfleoedd cysgodi/lleoliadau gwaith yn y Deyrnas Unedig a thramor. Ni fyddwn yn darparu lwfans hyfforddiant ar gyfer penwythnosau preswyl nac unrhyw labordai hyfforddiant byr, ond byddwn yn talu costau teithio i rai sy’n byw mwy na 50 milltir o’r man y cynhelir yr hyfforddiant. Bydd bwyd a diod ar gael yn y labordai.

Beth am ofal plant?
Os ydych yn rhiant neu’n ofalwr, yna mae’n bosibl i chi gael bwrsari gofal plant neu lwfans gofal mewn amgylchiadau lle na fyddech yn gallu bod yn bresennol fel arall. Efallai y bydd angen i chi ddangos dogfennau perthnasol i gefnogi eich cais.

 

 

Attachments:
Download this file (Y Labordy Application Form 2017 CYM.doc)Fflurfen Gais Y Labordy 2017[ ]1864 kB