Cartref

Cyfle ar gyfer Gwneuthurwr Ffilm Preswyl

Fel rhan o gynllun newydd Gwneuthurwr Ffilm Preswyl, mae Ffilm Cymru Wales, RHWYD.WAITH BFI ac Opera Cenedlaethol Cymru yn gwahodd ceisiadau gan wneuthurwyr ffilm addawol.


Mae’r BFI wedi ymrwymo  ddarganfod a chynorthwyo’r genhedlaeth nesaf o ddoniau creu ffilm o Brydain a chaiff BFI NET.WORK, sy’n gweithredu ar draws y Deyrnas Unedig, ei gyflawni gan ei bartneriaid cenedlaethol, Ffilm Cymru Wales, Creative England, Creative Scotland a Northern Ireland Screen, yn ogystal â Film London.

Opera Cenedlaethol Cymru yw’r cwmni opera cenedlaethol ar gyfer Cymru, a’r darparwr opera teithiol mwyaf ym Mhrydain. Mae’r cwmni’n sefydliad diwylliannol blaenllaw sy’n seiliedig yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd, ac mae’n perfformio i ragor na 120,000 o bobl yn flynyddol. Wrth deithio, ymwelwn â Birmingham, Bryste, Lerpwl, Llandudno, Milton Keynes, Rhydychen, Plymouth a Southampton, yn ogystal â rhoi perfformiadau bob haf yn y Royal Opera House, Covent Garden, a chyfres o gyngherddau cerddorfaol.
 
Caiff ein gwaith ar y llwyfan ei gyfoethogi ymhellach gan raglen helaeth o brosiectau sy’n canolbwyntio ar ieuenctid a’r gymuned, a gaiff eu cyflenwi ledled Cymru a Lloegr, a rhaglen o weithgarwch digidol arloesol sy’n ein galluogi i sicrhau bod opera ac Opera Cenedlaethol Cymru yn parhau i fod yn berthnasol yn y dyfodol mewn byd sy’n gynyddol ddigidol.
 
Ar gyfer y cywaith cyffrous hwn, rydym yn chwilio am ymatebion creadigol a dychmygus i waith Opera Cenedlaethol Cymru, gan ganolbwyntio’n benodol ar themâu tymhorau’r Haf NEU’R Hyrdref sydd ar ddod, sef ‘Vienna Vice’ new ‘Rwsia ‘17.’

Caiff gwneuthurwyr ffilm eu hannog i ymgyfarwyddo â’r rhaglen ac ystyried y briff mewn ffordd agored ac arbrofol gan gyflwyno syniadau ynglŷn â sut gallai cynnwys creadigol weithio ar draws platfformau, gan ddefnyddio a rhannu’r gwaith drwy sianeli cymdeithasol ar-lein.   

Caiff y Gwneuthurwr Ffilm Preswyl y cyfle i fwrw gwreiddiau yn y cwmni yn ystod cyfnod yr ymarferion a’r perfformiadau ar daith, a chael cyfle i fanteisio ar gymorth ac adnoddau; gan gynnwys mynediad, yn ôl amserlen, at fannau ymarfer, artistiaid, timau creadigol, adrannau artistig, mannau gweithio a’n hadran fideo a sain. Rydym yn agored i holl dechnegau a ffurfiau ar greu ffilmiau, a chroesawn geisiadau gan wneuthurwyr ffilmiau dogfen, ffuglen, animeiddio ac artistiaid delwedd symudol. Bydd y preswyliad yn arwain at ddarn o waith a allai gael ei arddangos i’r cyhoedd mewn ryw ffurf, boed ar-lein, ar draws sianeli’r cyfryngau cymdeithasol, yn theatrig neu fel darllediad neu ran o osodiad, yn dibynnu ar natur y gwaith a gaiff ei greu. Cyllideb y prosiect fydd £6,000, i gynnwys amser y gwneuthurwr ffilm, llogi unrhyw offer ychwanegol, a chostau cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu. Gweler isod restr o’r offer sydd ar gael i’w defnyddio. Mae desg boeth / gorsaf weithio hefyd wedi’i chynnwys yn swyddfa Opera Cenedlaethol Cymru. Bydd Opera Cenedlaethol Cymru a Ffilm Cymru Wales yn cadw hawlfraint yn y darn o waith sy’n deillio o’r preswyliad, ond byddant yn ymgynghori â’r gwneuthurwr ffilm ynglŷn â chyfleoedd i arddangos a dosbarthu gan gynnwys gwyliau, sianeli darlledu a phlatfformau ar-lein.

Bydd disgwyl i’r Gwneuthurwr Ffilm Preswyl hefyd ddogfennu’r broses drwy’r cyfryngau cymdeithasol ac ymgysylltu â’r gymuned naill ai drwy sgyrsiau artist, gweithdai neu arddangosiadau o waith ar y gweill.

Cymhwysedd a Sut i Wneud Cais

Rhaid i ymgeiswyr fod wedi’u geni yng Nghymru neu fod yn preswylio yng Nghymru ar hyn o bryd a rhaid eu bod wedi gwneud o leiaf un ffilm fer gweithredu byw neu wedi’i hanimeiddio neu ddarn o gelf delwedd symudol ar lefel broffesiynol, hunan-ariannu neu fyfyriwr. Rhaid ichi fod dros 18 oed a heb fod mewn addysg amser llawn.

Dylech gwblhau ffurflen gais (isod) a’i chyflwyno drwy e-bost (ni allwn dderbyn ceisiadau drwy ffacs, disg na’r post) ynghyd â’r deunyddiau canlynol:

 • CV a bywgraffiad byr
 • Enghreifftiau o waith gweledol blaenorol. Rhaid ichi lanlwytho un darn o waith sampl i ystafell bost gwefan BFI NET.WORK fan hyn http://network.bfi.org.uk/postroom. Mae modd darparu samplau eraill drwy ddolen Vimeo, YouTube neu blatfform tebyg, a dylai fod o hyd llawn os gwelwch yn dda – nid montage na showreel
 • Datganiad personol (dim mwy na thudalen A4) yn amlinellu arddull a gweledigaeth greadigol eich prosiect a sut y bwriadwch ymgymryd â’r preswyliad ac ymateb i’r thema a ddewiswyd, eich dyheadau fel gwneuthurwr ffilm, a sut byddai’r preswyliad hwn yn cefnogi eich nodau.


Anfonwch geisiadau i’r Cydlynydd BFI NET.WORK Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. erbyn hanner nos dydd Mawrth 28 fed Chwefror 2017. Byddwn yn gofyn i’r ymgeiswyr a gaiff eu dewis ar y rhestr fer ddod i gyfweliad naill eu hunain neu dros Skype dydd Iau 16fed Mawrth 2017. 

Offer ac adnoddau sydd ar gael:

 • Sony HXR-NX5E
 • Nikon D7000
 • 2 feic cyfeiriadol (Sennheiser MKH 416)
 • Meicroffon di-wifr evolution Sennheiser
 • Treipod Manfrotto
 • Cit ffrydio HDMI pen camera Teradek VidiU
 • Meddalwedd golygu Final Cut Pro X
 • Mynediad at stiwdio recordio Tŷ Cerdd am bris gostyngedig
 • Mynediad at artistiaid a man ymarfer pan nad ydynt yn cael eu defnyddio gan y cwmni.
 • Posibilrwydd o ddefnyddio propiau, gwisgoedd a darnau o set o storfa Opera Cenedlaethol Cymru
 • Fel preswylydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, byddai modd i’r gwneuthurwr ffilm dderbyn gostyngiad o 20% ar fwyd a diod yn y ganolfan, ac yn Wagamama's a Cote ym Mae Caerdydd.


Mae Ffilm Cymru Wales wedi ymrwymo i gefnogi sector ffilm a diwylliant yng Nghymru sy’n gwbl gynhwysol. Mae’r ymrwymiad hwn yn cwmpasu ein holl feysydd o weithgarwch – Creu, Gweld a Dysgu.

Dylai’r prosiectau a’r unigolion a gyllidwn, yn ogystal â buddiolwyr ein rhaglenni, gynrychioli ac adlewyrchu yr hyn yw Cymru yn ei holl amrywiaeth. Mae gofyn hefyd i’r rhai a gyllidwn gasglu a rhannu data a gwersi a ddysgwyd o’u gwaith, gan gynnwys eu dull o annog mwy o amrywiaeth o ran cast, criw a hyfforddeion, neu ymgysylltu â chynulleidfaoedd sydd heb eu gwasanaethu’n ddigonol.

Yn achos gweithgarwch BFI NET.WORK Cymru, byddwn yn cymhwyso Safonau Amrywiaeth BFI. Wrth wneud hyn, byddwn yn ystyriol o’n cyd-destun Cymreig: yn trin yr iaith Gymraeg a’r iaith Saesneg yn gydradd, a gwella cyfleoedd mynediad i rai sy’n byw mewn ardaloedd o dlodi, er enghraifft.

Byddwn yn parhau i ddatblygu ac addasu ein strategaeth er mwyn cefnogi’r sector ffilm a phobl Cymru yn y ffordd orau, a chroesawn eich adborth.

Mae Safonau Amrywiaeth BFI yn ei gwneud yn ofynnol bod ymgeiswyr yn dangos sut bydd eu prosiect yn llwyddo i fynd i’r afael â thangynrychioli ar draws pedwar maes yn eu prosiect, a bydd angen o leiaf un tic mewn lleiafswm o ddau faes:

A – Cynrychioli, Themâu a Naratifau Ar Sgrin
Mae’r adran hon yn ystyried cynrychiolaeth a chydnabyddiaeth i grwpiau penodol ar y sgrin.
Er enghraifft, a yw’r prosiect yn dweud rhywbeth wrthym na wyddom eisoes? A yw’n llais newydd? NEU’n stori gyfarwydd wedi’i hadrodd o safbwynt gwahanol?

B – Ymarferwyr Creadigol ac Arweiniad Artistig
A yw arweiniad artistig un o’r grwpiau amrywiol a nodwyd yn debygol o gael canlyniad cadarnhaol ar y prosiect?
A oes i’r prosiect y potensial i agor drysau a fu ar gau yn hanesyddol?

C – Mynediad i’r Diwydiant a Chyfleoedd
Bydd BFI yn ystyried beth yw gwerth y profiad gwaith a’r cyfleoedd datblygu a gynigir.
A yw’r prosiect yn cyflwyno cyfle i gydweithio ag elfennau eraill o’r diwydiant?
A oes cyfleoedd datblygu gyrfa ehangach a dyfnach i’w cynnig?

D – Cyfleoedd i Ddatblygu Cynulleidfa
Bydd hwn yn gategori gofynnol ar gyfer gwyliau, cronfeydd dosbarthu a gweithgareddau cynulleidfa eraill a gyllidir, ac yn cynnig categori ychwanegol ar gyfer prosiectau ffilmiau hir sydd â dosbarthwyr yn gysylltiedig â hwy.

Bydd yr ystyriaethau yn cynnwys natur y rhaglen neu’r ffilm, y gynulleidfa a dargedir a’r effaith hirdymor a fwriedir.
 
Gyda lleiafswm o ddau dic yn ofynnol, bydd prosiectau sy’n derbyn tri thic yn derbyn nod arfer dda newydd AMRYWIAETH SGRIN BFI.

Cewch wybod mwy am Safonau Amrywiaeth BFI a lawrlwytho’r canllawiau llawn fan hyn: www.bfi.org.uk/diversity