Cartref

Swydd: Cydlynydd Prosiect Y Labordy

Mae S4C, Cyngor Celfyddydau Cymru a NET.WORK y Sefydliad Ffilm Prydeinig trwy Ffilm Cymru Wales yn chwilio am Cydlynydd Prosiect i weithredu cynllun Labordy II, sef cynllun datblygu gyrfa a mentora i gyfarwyddwyr sy'n gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg ar draws theatr, ffilm a theledu.


Swydd: Cydlynydd Prosiect Y Labordy
Sefydliad: Ffilm Cymru Wales (S4C a Chyngor Celfyddydau Cymru yw Partneriaid y Cynllun)
Lleoliad: Gweithio o'ch cartref, swyddfeydd Ffilm Cymru Wales yn Llanisien a lleoedd cyfarfod amrywiol
Cyfnod: Ionawr 2017 – Ionawr 2018 (2.5 dydd yr wythnos ar gyfartaledd yn ôl yr angen)
Ffi: £15,000 gan gynnwys TAW, os yw'n berthnasol. Telir mewn rhandaliadau yn dilyn cwblhau’r y cerrig milltir a gytunwyd arnynt yn foddhaol
Dyddiad cau ymgeisio: hanner nos ar 18 Rhagfyr 2016

Gwybodaeth gefndirol

Menter wedi'i theilwra ar gyfer cyfarwyddwyr sy’n datblygu ym myd y theatr, ffilm a theledu ac sy’n gweithio yn yr iaith Gymraeg yw Labordy II. Mae'n gyfle unigryw ar gyfer hyd at bedwar cyfarwyddwr gobeithiol i ddatblygu eu sgiliau ochr yn ochr â rhai o'r awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr uchaf eu parch yn y diwydiant.

Bydd y cwrs ymdrochol hwn a fydd wedi'i deilwra’n arbennig yn cynnig cyfleoedd hyfforddi a mentora, gyda lleoliadau ar gynyrchiadau theatr, ffilm a theledu a fydd yn rhoi profiad ymarferol ac yn magu cysylltiadau ehangach yn y diwydiant.

Megis gyda Labordy I a roes gyfleoedd mentora a datblygu ar lefel uchel i awduron, nod y fenter arloesol hon yw ehangu’r pwll o dalent cyfarwyddo cyfredol ar gyfer llwyfannau cyfryngau gwahanol yn y Gymraeg, sy’n gweithio yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

Bydd Cydlynydd y Prosiect yn allweddol i waith cynllunio strwythur a chynnwys Labordy II gyda Phartneriaid y Cynllun. Caiff y cynllun ei ddylunio gan ystyried pob cyfranogwr unigol, fodd bynnag rhaid dechrau ar y gwaith o gynllunio’r lleoliadau a mentora o'r diwrnod cyntaf.

Pwrpas y swydd

Gan weithio gyda’r Rheolwr Talent NET.WORK (Ffilm Cymru Wales) fel eich rheolwr llinell, byddwch yn cynorthwyo’r gwaith cynllunio a dylunio ar gyfer Labordy II a threfnu a darparu’r rhaglen hyfforddi a mentora ar gyfer y flwyddyn.

Cyfrifoldebau allweddol

 • Cynorthwyo wrth ddylunio a chynllunio rhaglen Labordy II ar y cyd â Phartneriaid y Cynllun gan gynnwys cydgysylltu â theatrau a chwmnïau cynhyrchu ffilm a theledu priodol i sefydlu lleoliadau gwaith a chyfleoedd mentora ym Mhrydain ac yn rhyngwladol.
 • Trefnu'r broses recriwtio ar gyfer y cynllun, rheoli ceisiadau a chynorthwyo wrth lunio rhestr fer o ymgeiswyr i’w cyfweld – gan sicrhau y caiff y ceisiadau eu nodi a'u cylchredeg ymhlith Partneriaid y Cynllun ar gyfer eu hystyriaeth, gan drefnu cyfieithu prydlon drwy gyflenwyr cymeradwy.
 • Bod yn brif gyswllt am ymholiadau a cheisiadau i Labordy II a chydgysylltu rhwng cyfranogwyr dewisedig a Phartneriaid y Cynllun.
 • Trefnu cyfarfodydd y partneriaid a galwadau cynhadledd trwy bob cam o'r cynllun, gan gadw cofnodion, a sicrhau y caiff y cerrig milltir a’r targedau eu holrhain a’u cyflawni.
 • Gweithio yn unol â’r gyllideb a gytunwyd, gan gynnwys costau ystafelloedd cyfarfod, teithio ac arlwyo, trefnu siaradwyr a theithio a llety angenrheidiol.
 • Cynorthwyo i ddylunio a chynllunio a rheoli darpariaeth y dyddiau hyfforddi, gan sicrhau fod y rhaglen yn glynu at y gyllideb a'r amserlen, a lledaenu gwybodaeth i gyfranogwyr allanol lle bo hynny'n briodol.
 • Llunio unrhyw geisiadau am arian neu fynd at noddwyr posibl am arian ychwanegol os oes angen yn unol â gofynion Partneriaid y Cynllun o dan oruchwyliaeth Rheolwr Talent NET.WORK.
 • Cydgysylltu ag Adran Gyllid Ffilm Cymru Wales i ofyn am daliadau cysylltiedig, creu anfonebau a sicrhau taliadau prydlon.
 • Darparu adroddiadau cynnydd/cost i Reolwr Talent NET.WORK a Phartneriaid y Cynllun.
 • Datblygu cyfleoedd am gefnogaeth i gyfoedion rhwng y partïon cysylltiedig gan annog rhwydweithio a chyfathrebu ar-lein (blogiau, cyfraniadau ar grwpiau Facebook/Twitter, gwefannau NET.WORK y Sefydliad Ffilm Prydeinig, S4C a Chyngor Celfyddydau Cymru lle'n briodol) yn ogystal â'r wasg a chysylltiadau cyhoeddus mewn cydweithrediad ag adrannau'r wasg a chyfathrebu yn Ffilm Cymru Wales, S4C a Chyngor Celfyddydau Cymru.   
 • Ysgrifennu adroddiad cwblhau ar gyflawni’r rhaglen, gan gynnwys eich barn chi ar gyfleoedd i fireinio'n bellach a gwella'r rhaglen a chasglu adborth oddi wrth gyfranogwyr a Phartneriaid y Cynllun ar agweddau hyfforddi a mentora’r rhaglen ac unrhyw ganlyniadau.Unrhyw waith rhesymol arall yn ôl y gofyn.


Manyleb y person

 • Unigolyn hunan-gymhellol gyda sgiliau cryfion o ran trefnu, gweinyddu, a chyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig, gyda llygad craff at fanylion a sgiliau cadw cofnodion a rheoli data arbennig.
 • Gallu i weithio'n annibynnol o dan yr oruchwyliaeth leiaf ac fel rhan o dîm.
 • Yn gyfforddus wrth ddelio gyda grwpiau mawrion o bobl proffesiynol ac yn hyderus wrth siarad yn gyhoeddus.
 • Gallu i lunio, rheoli ac addasu cyllidebau ac amserlenni hyfforddiant.
 • Rhywfaint o wybodaeth a phrofiad o drefnu hyfforddiant a/neu gyfleoedd mentora tebyg o fewn y sector diwylliant, cyfryngau neu sector arall.
 • Mae gwybodaeth am y diwydiannau theatr, ffilm a/neu'r diwydiant teledu ym Mhrydain ac yn rhyngwladol yn ddymunol ond nid yw’n hanfodol.
 • Bob amser yn hoffus a chwrtais.
 • Mae'r Gymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol.
 • Mae’r gallu i yrru gyda thrwydded yrru lân yn ddymunol.


Cyfle Cyfartal a Pheidio â Gwahaniaethu
Mae Ffilm Cymru Wales yn ymrwymedig i bolisi o gyfle cyfartal a pheidio â gwahaniaethu yn ei harfer recriwtio a chyflogaeth ac yn y gefnogaeth mae'n ei rhoi i unigolion a chwmnïau a ddaw ati neu a ariennir ganddi. Gallwch weld Bolisi Cyfle Cyfartal a’ Chynllun Iaith Gymraeg Ffilm Cymru Wales yma.

Ceisiadau
Ymgeisiwch gan amlinellu eich profiad a'ch sgiliau yn unol â’r gofynion uchod gan atodi neu gynnwys eich CV a’i anfon at Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. neu’n ysgrifenedig at:

Tracy Spottiswoode
Rheolwr Talent Net.Work
Ffilm Cymru
Canolfan Gyfryngol S4C
Parc Tŷ Glas
Llanisien
Caerdydd CF14 5DU