Cartref

Ffilm Cymru Wales yn amlygu gwerth ffilm

Mae FFILM CYMRU WALES (Ffilm) yn parhau â’i ymrwymiad i wneud y gorau o syniadau da gyda Magnifier – dull newydd arloesol sy’n ymwneud â datblygu, cynhyrchu, arddangos ac addysg ffilm.


Nod Magnifier yw cael y gwerth gorau posib o’r prosiectau mae Ffilm yn eu cefnogi, i annog gweithlu sy’n fwy cynhwysol, ac i gynhyrchu cynnwys sy’n berthnasol ac yn ddeniadol i gynulleidfaoedd newydd amrywiol.

Gall gwerth y prosiect fodoli mewn sawl ffurf, o wella ymwybyddiaeth a chyrhaeddiad cynulleidfa, i ddatblygu cynnwys ategol yn sgil yr eiddo deallusol, fel gemau, cyhoeddiadau, apps, digwyddiadau, addasiadau llwyfan a darllediadau, cerddoriaeth a deunydd addysgol.

Mae dull cynhwysfawr Magnifier o weithredu yn cychwyn yn fuan yn ystod y broses ddatblygu ac yn annog rhannu dysgu a dysgu carlam, ble mae timau creadigol a thimau busnes yn dod at ei gilydd, ynghyd ag arbenigwyr y sector, i archwilio potensial ehangach y prosiectau ac i gynllunio sut i wireddu’r potensial hwnnw.

Bydd yr arbenigwyr sy’n mynychu carfan gyntaf Magnifier yn cynnwys Colin Vaines - cynhyrchydd ffilm a theledu annibynnol profiadol, a chyn Is-lywydd Cynhyrchu a Datblygu Ewrop i Gwmni Weinstein, gyda chredydau’n amrywio o’r gyfres sydd ar Sky ar hyn o bryd, The Marriage of Reason and Squalor gyda Rhys Ifans yn serennu ynddi, Coriolanus - y ffilm gyntaf i Ralph Fiennes ei chyfarwyddo, Cold Mountain gan Anthony Minghella a Gangs of New York gan Martin Scorsese; Dai Banner o Wales Interactive, arbenigwr ar gemau; Mat Wakehman sy’n arbenigo yn y maes aml-gyfrwng - ef oedd yn gyfrifol am ddatblygu’r ffenomenon gerddorol wedi ei hanimeiddio, Gorillaz, yn dilyn cyfnod o weithio fel uwch bartner creadigol yn y maes hysbysebu, gan ddatblygu cyfres Ffug-Wyddonol gyntaf Asia, Dimensions. Mae’r arbenigedd rhyngwladol a pharthed y gynulleidfa o dan ofal Nick Leese – sylfaenydd yr asiantaeth farchnata sydd wedi ennill gwobrau, Organic, a chyhoeddwr 3sixtycontentlab, sy’n cyfrif Disney, Sinemâu Vue, y BFI, ‘Showcase/National Amusements’ a nifer o ddosbarthwyr annibynnol, a chwmnïau gwerthiant a chynhyrchu ym mysg eu cleientiaid; a’r cynhyrchydd aml-blatfform o Wlad Belg, Peter de Maegd (Cub, The Spiral).

Bydd y gwaith dysgu’n ymestyn y tu hwnt i ffiniau’r diwrnod ei hun drwy’r rhwydwaith creadigol ar-lein, Hiive, a gefnogir gan y cyngor sector sgiliau, Creative Skillset.

Mae Magnifier yn adeiladu ar lwyddiannau traws-gyfryngol, traws-gelfyddydol diweddar Ffilm, gan gynnwys y ffilm nodwedd ffug-wyddonol, sydd wedi ennill gwobrau, The Machine gan Caradog James a John Giwa-Amu o Red and Black. Gwerthwyd y ffilm i fwy nag 20 gwlad, a’i rhyddhau mewn modd arloesol yn y DU gydag adnodd addysg ar gyfer Cyfnod Allweddol 4/Lefel A wedi datblygu o’i asedau, a’u teilwra ar gyfer y cwricwlwm, mewn partneriaeth â’r corff arholi, CBAC.  Bu i Ffilm hefyd gefnogi prosiect aml-blatfform arloesol cwmni Gruff Rhys, Ie Ie Productions, American Interior, oedd yn rhychwantu ffilm nodwedd, albwm gerddoriaeth, app ar gyfer smartphone, a llyfr mewn partneriaeth â chwmni Recordiau Turnstile a chwmni Cyhoeddi Penguin.

Fel yr eglurodd Pauline Burt, Prif Weithredwr Ffilm, “Mae entrepreneuriaid creadigol yn treulio amser sylweddol yn datblygu eu prosiectau, a pwrpas Magnifier yw sicrhau eu bod yn cael y canlyniadau gorau posib yn sgil eu hymdrechion a’u harbenigedd. Cânt gyfle i gwrdd â rhwydwaith o gyd-weithwyr proffesiynol a chynyddu twf eu busnes drwy ddysgu ar y cyd. Byddant yn cynllunio sut i farchnata eu cynnyrch yn gynt, gan ystyried y gwerth gorau posib y gellir ei gynhyrchu ohono. ‘Rydym wrth ein bodd fod Cyngor Celfyddydau Cymru yn cefnogi’r dull arloesol hwn o weithio, sydd eisoes wedi ennyn diddordeb nifer o gyrff ariannu rhyngwladol.”

Am ragor o wybodaeth am Magnifier, ewch yma.