Cartref

Magnifier

Magnifier – Gwneud y mwyaf o syniadau da

Mae Ffilm Cymru Wales yn ymroddedig i helpu’r rhai rydym yn eu hariannu ac yn gweithio gyda nhw i wneud y mwyaf o’u syniadau da.  Dyna pam ein bod wedi lansio cynllun newydd a systematig – Magnifier.


Ein dyddiad cau nesaf ar gyfer derbyn ceisiadau datblygu yw Mai 31ain.  Bydd y garfan gyntaf yn cychwyn yn gynnar ym mis Gorffennaf.

Pam y cynllun newydd?  Nod Magnifier yw:

Archwilio’r amrywiaeth lawn o’r gwerth a allai fod i’r syniadau.  Mae sawl gwahanol fath o werth i’w gael.  Mae gennym ddiddordeb mewn cynorthwyo i ddatblygu cyfleoedd refeniw ychwanegol, ond hefyd i wella cyrhaeddiad at gynulleidfa, a buddion ehangach fel deunydd addysgol neu brofiadau nad ydynt yn aml yn cael eu hystyried.  Gallai hyn gynnwys cyfleoedd i ddatblygu eiddo deallusol ehangach, fel gemau, addasiadau llwyfan neu sgrin, cyhoeddiadau, arddangosfeydd, digwyddiadau, traciau sain neu ddeunydd addysgol, er enghraifft.

  • Ystyried pwy allai’r gynulleidfa fod i brosiect; pwy ydynt; beth maent yn gwerthfawrogi, sut maent yn ymddwyn a sut i’w cyrraedd. Er mwyn cyfarwyddo strategaethau datblygu cynulleidfa.
  • Annog yr arfer o rannu gwersi ymysg cyfranogwyr, ynghyd ag arbenigwyr gwâdd a thrwy ymchwil ar y cyd.  Byddwn yn dysgu ar y cyd o’r hyn sy’n gweithio, a’r hyn nad yw’n gweithio.
  • Annog rhwydweithiau estynedig a chydweithio ar draws sectorau’r diwydiannau creadigol, y celfyddydau, addysg, technoleg a sectorau ehangach.
  • Annog arferion busnes mwy cynaliadwy.

 

Sut bydd yn gweithio:

Mae Magnifier yn gweithio ar egwyddor o fuddion cyffredin.  Y mae er budd gwneuthurwyr ffilmiau, eu cydweithredwyr a’u harianwyr i gael y gwerth a’r cyrhaeddiad mwyaf i’w syniadau.

Ni fydd y dull yn rhagnodi’r camau i’w cymryd.  Nid yw’r hyn sy’n gweithio yn achos un syniad o anghenraid yn gweithio yn achos syniad arall.  Y cynhyrchwyr a’r doniau y maent yn gweithio gyda nhw fydd yn penderfynu beth a sut maent eisiau datblygu eu syniadau. 

Gobeithiwn y bydd y rhai sy’n cymryd rhan yng nghynllun Magnifier yn elwa o gael golwg eang ar eu prosiect, ei werth a’i gyrhaeddiad posibl, p’un a yw’r prosiect hwnnw wedi’i gyllido gan Ffilm Cymru Wales neu beidio. 

Mae’n ffordd o feddwl, yn ddull o weithredu, yn ddiwylliant o wneud y mwyaf o werth. Y mae’n debygol o weithio orau pa fo gan bobl feddwl agored, a pharodrwydd i rannu, profi ac addasu.

Yn ymarferol:

Rydym wedi cyflwyno canllawiau a ffurflenni cais newydd i gasglu gwybodaeth ddefnyddiol a syniadau ynglŷn â photensial eich syniad. Bydd hyn hefyd yn helpu’n fawr i sicrhau dull mwy cynhwysol o ystyried pwy fydd yn rhan o’r carfannau ac i bwy’r ydym yn cynnig cyllid a chymorth ehangach.

I’r rhai ohonoch sy’n gwneud cais am gyllid datblygu, byddwn yn gwahodd rhestr fer o ymgeiswyr a’u timau i gymryd rhan mewn Carfan Magnifier.  Bydd dwy garfan y flwyddyn.  Nid oes rhaid cymryd rhan ynddynt, ond disgwyliwn iddynt fod o fudd i chi ac i ni. 

Bydd pob carfan yn cynnwys ymgeiswyr gwadd o sectorau’r celfyddydau, y cyfryngau, addysg a sectorau ehangach, a rhai sydd ag arbenigedd penodol yn y farchnad.  Bydd y carfannau hefyd yn cynnwys cyn-gyfranogwyr, a fydd yn rhannu eu profiadau o’r hyn a weithiodd a’r hyn fyddent yn gwneud yn wahanol.

Cychwyn ar broses yw’r carfannau.  Maent yn ddiwrnod cwmpasu cychwynnol sy’n helpu’r ymgeiswyr a Ffilm Cymru Wales i gael gwell dealltwriaeth o’r dewisiadau sy’n dilyn.  I’r ymgeiswyr: sut maent yn bwriadu manteisio ar gyfleoedd gwerth a datblygu eu cynulleidfaoedd a’u harferion busnes; ac i Ffilm Cymru Wales – bydd gennym well dealltwriaeth wrth wneud ein penderfyniadau cyllido.


Cyllido:

Ni fydd yn orfodol i’r ymgeiswyr sy’n cael gwahoddiad ddod i sesiynau’r garfan, ond byddem yn eu hannog i gymryd rhan, a gallai Ffilm Cymru Wales ddefnyddio’r hyn a ddysgir yn sesiynau’r garfan i gyfarwyddo’r penderfyniadau cyllido a wnawn. 

Yn ychwanegol at gyfarwyddo ein penderfyniadau ar gyllido gwaith datblygu, gallem hefyd ddefnyddio’r hyn a ddysgir drwy gynllun Magnifier wrth bennu dyfarniadau cyllido Cymorth i Gwmnïau ac Addysg, os ydynt yn awgrymu cyfleoedd inni fynd i’r afael â rhwystrau er mwyn datgloi gwerth. 

Er enghraifft, efallai bod gallu neu arbenigedd cwmni yn gyfyngedig o ran symud ymlaen ar ddatblygu eiddo deallusol, a gallai hynny gael ei gynorthwyo gan gyllid Cymorth i Gwmnïau; neu efallai y byddai prosiect yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu adnoddau addysg wedi’u teilwra i ysgolion.  Os oes cyfleoedd yn codi, byddwn yn gwahodd ceisiadau am gyllid.  Ond bydd y galwadau am y meysydd cyllido hyn yn agored, a chaiff y dyfarniadau eu gwneud ar sail gystadleuol yn y pen draw.

Y Dyfodol:

Disgwyliwn y caiff rhwng 50 a 70 o brosiectau a thimau gyfle i ddod i sesiwn Carfan Magnifier  dros y 3 blynedd nesaf.  Hefyd, disgwyliwn y byddwn ychwanegu sesiynau agored i unrhyw un arall sydd â diddordeb yn y rhaglen gael manteisio arni.

Mae rhannu gwersi ac addasu yn hanfodol.  Byddwn yn trefnu fforwm ar-lein; gwaith ymchwil ar y cyd ac astudiaethau achos, ac rydym yn datblygu partneriaethau rhyngwladol er mwyn cynnig safbwynt ehangach.