Cartref

Cymorth i Gwmniau

Mae Ffilm Cymru Wales wedi ymrwymo i gefnogi doniau yng Nghymru a chyfrannu at seilwaith ffilm brodorol ffyniannus ac amrywiol ledled Cymru. Rydym felly yn cynnig ail gylch o’n rhaglen Cymorth i Gwmnïau ar gyfer cwmnïau cynhyrchu a/neu ddosbarthu addawol sy’n seiliedig yng Nghymru, i’w cynorthwyo i arloesi ymhellach, gwella eu cyrhaeddiad at gynulleidfaoedd a’u galluogi i dyfu.

Rydym yn chwilio am gwmnïau blaengar sydd ag ymrwymiad clir i brif ffilmiau fel rhan o’u model busnes cyffredinol, ble gall ein cyllid a’n cymorth wneud gwahaniaeth go iawn i gynnydd y cwmni.

Mae Ffilm Cymru Wales yn bwriadu helpu i feithrin cwmnïau cynhyrchu a/neu ddosbarthu sydd â synnwyr cryf o hunaniaeth ac sy’n ymroddedig i ddatblygu prosiectau ffilm cryf a hybu doniau o Gymru. Gall cwmnïau llwyddiannus ddangos eu hawydd i weithio gyda phartneriaid yn y DU ac yn rhyngwladol; eu gallu i ddenu cyllid, a bod ganddynt synnwyr clir o gyfeiriad ar gyfer adeiladu busnes cynaliadwy. Dylai hyn gynnwys meddwl yn glir ynglŷn â sut i fanteisio’n llawn ar y gwerth sy’n cael ei ddatblygu o’u heiddo deallusol, ac wrth iddynt ystyried ar gam cynnar sut i ddatblygu strategaethau wedi’u teilwra i gyrraedd cynulleidfa yn y farchnad sydd ohoni heddiw.

Caiff y cyllid ei ddosbarthu drwy ddau lwybr:

  • (1) Galwadau-agored, fel a phryd y cânt eu hysbysebu.
  • (2) Drwy wahoddiad. Gallai cwmnïau cymwys gael eu gwahodd i ymgeisio gan Ffilm Cymru Wales ar sail dreigl drwy gydol y flwyddyn, wrth i gyfle penodol godi i ddatblygu arloesedd, cyrhaeddiad at gynulleidfa a photensial twf cwmnïau, gan alluogi ffordd gyflym, hyblyg ac iterus i ddatblygu cwmnïau.