Cartref

Cynhyrchu

Nod yr Ffilm Cymru Wales yw darparu cyfleoedd newydd i wneuthurwyr ffilm Cymreig (sy’n enedigol a/neu sy’n byw yng Nghymru) i gynhyrchu eu ffilmiau, gan ehangu amrediad a nifer y ffilmiau sy’n cael eu gwneud. Rhoddir pwyslais arbennig ar gefnogi cynhyrchwyr, awduron, awdur-gyfarwyddwyr a chyfarwyddwyr Cymreig, ond ble nad yw’r dalent sy’n arwain y prosiect yn dod o Gymru, efallai y gellir darparu budd ychwanegol drwy gyd-gynhyrchu neu thrwy gyfleoedd mentora a gynigir i ddarpar awduron, cyfarwyddwyr, cynhyrchwyr a Phenaethiaid Adrannau.

Rhaid cynnig cyfleoedd o’r fath yn ystod cyfnod datblygu’r prosiect, yn ogystal â, ble fo hynny’n bosib, yn ystod y cyfnod cynhyrchu, os fydd y ffilm yn cael ei chynhyrchu yn y diwedd. ‘Rydym hefyd yn awyddus i annog cynnwys diwylliannol Cymreig drwy gefnogi ffilmiau sy’n adlewyrchu Cymru a’r bywyd Cymreig, ar draws nifer o ffilmiau sydd ar ein portffolio. Nid oes yn rhaid i un cais unigol wireddu pob un o’r nodau ac amcanion yma, ond ‘rydym yn chwilio am brosiectau ble mae
ein buddsoddiad yn gwneud cyfraniad arwyddocaol.


Mae’r Ffilm Cymru Wales yn cynnig:

 • Cyngor a chymorth penodol i bob prosiect er mwyn adnabod, paratoi ar gyfer, cysylltu â, ac ymdrin ag arianwyr
 • trydydd parti posib, cyd-gynhyrchwyr, dosbarthwyr a/neu asiantaethau gwerthu a marchnadoedd y diwydiant;
 • Cymorth wrth gyflwyno proffil o’r dalent i arianwyr trydydd parti, cyd-gynhyrchwyr, dosbarthwyr, comisiynwyr, ac
 • yn nigwyddiadau’r farchnad;
 • Cyd-ariannu lleiafswm o 3 ffilm nodwedd theatrig y flwyddyn; gall y rhain fod yn ddramâu hir, yn ddogfennau neu’n
 • ffilmiau arbrofol, y bwriedir eu rhyddhau mewn theatrau;
 • Cefnogi talent newydd drwy ddefnyddio personél cynhyrchu a mentoriaid profiadol, ble fo hynny’n addas, gan
 • hyrwyddo mynediad at gyfleoedd hyfforddi ymarferol yn y maes cynhyrchu, ble fo hynny’n bosib; cyngor a
 • gwybodaeth am gyfleoedd sydd ar gael yn y diwydiant, gan weithio â sefydliadau hyfforddi er mwyn hyrwyddo
 • mynediad, ble bynnag fo hynny’n bosib.

 

Pan fo’r gyllideb yn caniatau;

 • Darperir cyd-ariannu ar gyfer cynlluniau ffilm mewn partneriaeth ag amrediad o gyd-arianwyr a phartneriaid a
 • dargedwyd, gan alluogi i 3 ffilm ychwanegol y bwriedir eu rhyddhau mewn theatrau i gael eu cynhyrchu â chyllidebau
 • o thua £300k yr un (Cinematic);
 • Cefnogaeth ariannol i gwmnïau sy’n cynnig gwella hyfywedd a gallu cynhyrchu’r cwmni;
 • Cefnogaeth ariannol i gwmnïau sy’n awyddus i ehangu Eiddo Deallusol eu ffilmiau arfaethedig, ac sy’n dymuno
 • datblygu ymdriniaethau traws-gyfryngol/traws-gelfyddydol, neu sy’n dymuno cyd-weithio ag eraill yng ngwahanol
 • sectorau’r diwydiannau creadigol.

‘Rydym hefyd yn awyddus i chwilio am, ac i ddatblygu cyfleoedd i weithredu ymdriniaethau arloesol â’r is-sector ffilm, fel fo’n addas - gan gynnwys, er enghraifft, datblygiadau ym maes technoleg gan gynnwys arddangos digidol, dosbarthu, ariannu ac arferion busnes.

 

Peilot Cronfa Draws-Gyfryngol

Cefndir

Mae Ffilm Cymru Wales am gynnal cynllun peilot i gefnogi prosiectau sy’n datblygu ED (eiddo deallusol) ar draws amrediad o lwyfannau cyfryngol a/neu ffurfiau celfyddydol.  Nodau ac amcanion y peilot hwn yw profi a/neu ecsbloetio potensial y gwerth ellir ei gynhyrchu allan o nifer o ffurfiau celfyddydol amrywiol.  Gall y canlyniadau hyn gynnwys: gwell ymwybyddiaeth o’r farchnad; cynulleidfaoedd yn mudo rhwng ffurfiau cyfryngol/celfyddydol gwhananol; cynnydd yn yr amrywiol ffynonellau ariannol sydd ar gael.

Mae Ffilm Cymru Wales yn annog gwneuthurwyr ffilm o Gymru i ystyried sut allant ecsbloetio’u ED i’r eithaf.  Gwelwyd enghreifftiau o hyn gydag American Interior (mae ED y ffilm hon yn cynnwys ffilm, llyfr, albwm ac app), a Third Star, sydd wedi ei chyhoeddi fel sgript â chynnwys ychwanegol.

Mae Ffilm Cymru Wales yn awyddus i gefnogi prosiectau traws-gyfryngol/celfyddydol ac, felly, yn lansio cynllun peilot sy’n ymwneud â nawdd.

Cynnig

Mae Ffilm Cymru Wales wedi clustnodi £50,000 i ariannu cynllun peilot Cronfa Traws-Gyfryngol fydd yn ein galluogi i gynnig cymorth i brosiectau newydd, neu brosiectau sydd eisoes yn bodoli. Gall ffilm fod yn un elfen o’r prosiect, ond pan nad yw ffilm yn rhan ohono, mae angen cael rheswm cryf pam y dylid cynnig cefnogaeth i’r prosiect, a allai ychwanegu gwerth at y sector ffilm yn ei chyfanrwydd.

Er mwyn ysgogi’r awen, beth am gael golwg ar y trawstoriad canlynol o brosiectau (er, ‘rydym yn gwbl feddwl agored i unrhyw brosiectau traws-gelfyddydol/gyfryngol sydd gennych);

https://tribecafilminstitute.org/programs/filmmaker_programs#digital
https://www.nfb.ca/interactive
http://www.screenaustralia.gov.au/funding/indigenous/DigMed.aspx

Fel cynllun peilot, mae Ffilm Cymru Wales yn gofyn i bawb sydd â diddordeb mewn gwneud cais i’r Gronfa Traws-Gyfryngol gyflwyno dalen A4 sy’n cynnwys manylion y prosiect (gan gynnwys y nodau a’r amcanion perthnasol), unrhyw bartneriaid eraill sydd eisoes ynglhwm â’r prosiect, a’r swm ariannol y ceisir amdano. Wedyn, bydd Ffilm Cymru Wales yn gwahodd uchafswm o dri phrosiect i wneud cais ffurfiol.