Cartref

BFI NET WORK

Rhaglen ddatblygu talent newydd yw BFI NET.WORK ar gyfer awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr newydd.

Mae’r BFI wedi ymrwymo i ddarganfod a chefnogi’r genhedlaeth nesaf o dalent yn y byd gwneud ffilmiau ym Mhrydain, gan lansio’r rhaglen arbennig hon, Talent NET.WORK, yn 2013 yng Ngŵyl Brief Encounters. Bydd y Talent NET.WORK yn cael ei chyflwyno gan y partneriaid cenedlaethol, Ffilm Cymru Wales, Lloegr Creadigol, Yr Alban Creadigol a Sgrin Gogledd Iwerddon, yn ogystal â Film London. Bydd swyddogion NET.WORK ledled y DU yn cyd-weithio ac yn cadw mewn cysylltiad agos â’u cyd-weithwyr yn y BFI.

 

Cyfle ar gyfer Gwneuthurwr Ffilm Preswyl

Fel rhan o gynllun newydd Gwneuthurwr Ffilm Preswyl, mae Ffilm Cymru Wales, BFI NET.WORK ac Opera Cenedlaethol Cymru yn gwahodd ceisiadau gan wneuthurwyr ffilm addawol. Darllen mwy yma.

Ar gyfer talent a aned a/neu sy’n byw yng Nghymru, bydd Ffilm Cymru Wales yn cynnig cyfleoedd fel:

 • Labordai arbenigol a dosbarthiadau meistr
 • Meddygfeydd a sesiynau paratoadol ar gyfer y farchnad
 • Cynlluniau ffilmiau byrion a phartneriaethau sector
 • Gwell rhwydweithiau talent & chefnogaeth gan gyfoedion
 • Mentora penodol ac arian datblygu ar gyfer talent a phrosiectau
 • Arddangos talent, darllen sgriptiau a rhwydweithio

Er mwyn cael y newyddon diweddaraf, hoffwch BFI NET.WORK Wales ar Facebook a dilynwch ar Twitter.

 

Datblygwyd y gronfa hon i annog cyfleoedd rhwydweithio newydd, a chryfhau rhai presennol, i wneuthurwyr ffilmiau yng Nghymru. Mae’r cyllid wedi’i dargedu’n benodol at rwydweithiau sy’n darparu arbenigedd, cymorth a/neu gyfnewidiadau grŵp cymheiriaid i sgriptwyr, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr.

Dyma rai enghreifftiau o beth allai hyn fod:

 • Cydweithfeydd Gwneud Ffilmiau
 • Gwyliau Ffilm Bach
 • Grwpiau o Awduron
 • Menywod Mewn Ffilm
 • Rhwydweithiau Mentora Ar-lein
 • Cynlluniau Interniaeth neu Leoliad yn y Diwydiant Ffilm

Rydym yn cydnabod bod rhwydweithiau i’w cael o bob lliw a llun, a bod rhai yn fwy ffurfiol nag eraill. Gallai rhwydweithiau fod yn cwrdd yn rheolaidd, ac eraill yn canolbwyntio ar ddigwyddiadau arbennig, neu’n mynd i’r afael a materion fel rhyw, hil, rhywioldeb, anabledd, neu’n seiliedig genre, platfform neu sgil. Gallai’r aelodau fod yn cwrdd wyneb yn wyneb neu ar-lein.

Mae gennym ddiddordeb mewn cynorthwyo rhwydweithiau a grwpiau cymheiriaid sy’n hwyluso’r canlynol: Rhannu sgiliau, gwybodaeth, arbenigedd ac arferion gorau; darparu cymorth; annog cydweithio a ffyrdd arloesol o weithio; rhannu adnoddau; dadlau pynciau a thrafod syniadau; darparu cyfleoedd ar gyfer storïau a grwpiau amrywiol a rhai sydd wedi’u tangynrychioli.

Canllawiau Connector

 

CYFLWYNO’R BANNAU

Mae Bannau yn taflu golau ar y dalent arbennig sy’n bodoli yn y byd gwneud ffilmiau yng Nghymru, gan dynnu sylw at awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr, gan eu cynorthwyo i gasglu cymwysterau wrth fynd ati i gynhyrchu ffilmiau.

Gall ffilmiau byrion fod yn gam hollbwysig yng ngyrfa’r sawl sydd am fentro i’r byd gwneud ffilmiau. Maent yn cynnig llwyfan i dalent newydd a datblygol arddangos eu doniau, yn ogystal â chynnig cyfle iddynt arbrofi, ac i archwilio gwahanol syniadau a ffurfiau o adrodd straeon yn sinematig. Mae ffilmiau byr yn gymorth i adeiladu cysylltiadau creadigol proffesiynol, ac yn galluogi’r diwydiant i weld pa dalent sy’n dod i’r amlwg ym mysg cenhedlaeth nesaf y byd ffilm.


‘Rydym yn chwilio am leisiau beiddgar ac unigryw, am chwedleua gwreiddiol, am ddawn weledol, ac am werthoedd cynhyrchu sy’n gymwys ar gyfer y sgrin fawr a chategorïau gwobrau mewn gwyliau ffilm.

Er bod rhai sectorau wedi datblygu’n sylweddol, mae prinder amrywiaeth o fewn y diwydiant ffilm a theledu ym Mhrydain - o flaen a thu ôl i’r camera - yn parhau’n broblem. Er mwyn ceisio mynd i’r afael â hyn, ‘rydym yn arbennig o awyddus i ddenu gwneuthurwyr ffilm a straeon nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol yn y diwydiant ar hyn o bryd, gan adlewyrchu amrywiaeth o ran ethnigrwydd, anabledd, rhyw, gogwydd rywiol, a chefndir cymdeithasoleconomaidd.

Bydd y dyfarniadau’n amrywio o £5,000 - £15,000, a bydd hawl gan gynhyrchwyr i geisio codi rhagor o arian drwy gyllido torfol neu drefniant â thrydydd parti. Bydd hyn yn rhoi cyfle i gynhyrchwyr brofi eu sgiliau yn y byd proffesiynol.

Canllawiau Bannau.


Adnabod a gweithio ochr yn ochr â gwneuthurwyr ffilm arbennig o Gymru – Awduron, Cyfarwyddwyr, Cynhyrchwyr – cynnig cefnogaeth wrth iddynt feithrin eu prosiectau ffilm nodwedd a/neu ddatblygiad eu gyrfa broffesiynol. Bydd y Gronfa Gorwelion yn cynnig cefnogaeth fydd wedi’i theilwra’n arbennig i thua 20-25 o unigolion a phrosiectau ffilm nodwedd hyd at £6,000 y dyfarniad.