Cartref

Gwneud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cymorth i Gwmniau

Mae Ffilm Cymru Wales wedi ymrwymo i gefnogi doniau yng Nghymru a chyfrannu at seilwaith ffilm brodorol ffyniannus ac amrywiol ledled Cymru. Rydym felly yn cynnig ail gylch o’n rhaglen Cymorth i Gwmnïau ar gyfer cwmnïau cynhyrchu a/neu ddosbarthu addawol sy’n seiliedig yng Nghymru, i’w cynorthwyo i arloesi ymhellach, gwella eu cyrhaeddiad at gynulleidfaoedd a’u galluogi i dyfu.

Bydd Ffilm Cymru Wales yn cynnig hyd at gyfanswm o £275,000 o gyllid loteri drwy raglen Cymorth i Gwmnïau, wedi’I ddyfarnu ar sail de minimis. Caiff y cyllid ei ddosbarthu drwy ddau lwybr:

  • Galwad agored am ymgeiswyr sy’n cyrraedd y meini prawf sydd wedi’u gosod yn y canllawiau. Mae’r alwad bellach yn agored a dyddiad cau ymgeisio yw: 07fed Hydref 2015.
  • Drwy wahoddiad. Gallai cwmnïau cymwys gael eu gwahodd i ymgeisio gan Ffilm Cymru Wales ar sail dreigl drwy gydol y flwyddyn, wrth i gyfle penodol godi i ddatblygu arloesedd, cyrhaeddiad at gynulleidfa a photensial twf cwmnïau, gan alluogi ffordd gyflym, hyblyg ac iterus i ddatblygu cwmnïau.

 

Magnifier

Magnifier – Gwneud y mwyaf o syniadau da

Mae Ffilm Cymru Wales yn ymroddedig i helpu’r rhai rydym yn eu hariannu ac yn gweithio gyda nhw i wneud y mwyaf o’u syniadau da.  Dyna pam ein bod wedi lansio cynllun newydd a systematig – Magnifier.

darllen mwyMagnifier

BFI NET WORK

Rhaglen ddatblygu talent newydd yw BFI NET.WORK ar gyfer awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr newydd.

Mae’r BFI wedi ymrwymo i ddarganfod a chefnogi’r genhedlaeth nesaf o dalent yn y byd gwneud ffilmiau ym Mhrydain, gan lansio’r rhaglen arbennig hon, Talent NET.WORK, yn 2013 yng Ngŵyl Brief Encounters. Bydd y Talent NET.WORK yn cael ei chyflwyno gan y partneriaid cenedlaethol, Ffilm Cymru Wales, Lloegr Creadigol, Yr Alban Creadigol a Sgrin Gogledd Iwerddon, yn ogystal â Film London. Bydd swyddogion NET.WORK ledled y DU yn cyd-weithio ac yn cadw mewn cysylltiad agos â’u cyd-weithwyr yn y BFI.

 

Cyfle ar gyfer Gwneuthurwr Ffilm Preswyl

Fel rhan o gynllun newydd Gwneuthurwr Ffilm Preswyl, mae Ffilm Cymru Wales, BFI NET.WORK ac Opera Cenedlaethol Cymru yn gwahodd ceisiadau gan wneuthurwyr ffilm addawol. Darllen mwy yma.

darllen mwyBFI NET WORK

Cynhyrchu

Nod yr Ffilm Cymru Wales yw darparu cyfleoedd newydd i wneuthurwyr ffilm Cymreig (sy’n enedigol a/neu sy’n byw yng Nghymru) i gynhyrchu eu ffilmiau, gan ehangu amrediad a nifer y ffilmiau sy’n cael eu gwneud. Rhoddir pwyslais arbennig ar gefnogi cynhyrchwyr, awduron, awdur-gyfarwyddwyr a chyfarwyddwyr Cymreig, ond ble nad yw’r dalent sy’n arwain y prosiect yn dod o Gymru, efallai y gellir darparu budd ychwanegol drwy gyd-gynhyrchu neu thrwy gyfleoedd mentora a gynigir i ddarpar awduron, cyfarwyddwyr, cynhyrchwyr a Phenaethiaid Adrannau.

darllen mwyCynhyrchu

Datblygu

Nod yr Ffilm Cymru Wales yw adnabod a meithrin gwneuthurwyr ffilm o Gymru - yn enwedig cynhyrchwyr, awduron a chyfarwyddwyr drwy eu cefnogi a’u hannog i ddatblygu eu gwaith a’u huchelgais. ‘Rydym hefyd yn awyddus i annog ffilmiau sydd â chynnwys diwylliannol Cymreig, sy’n adlewyrchu Cymru a’r bywyd Cymreig, fel rhan o’n portffolio.

darllen mwyDatblygu