Cartref

Gwneud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatch

Datblygu ffilmiau i deuluoedd, a chefnogi diwydiant ffilmiau sy’n ddeniadol a hygyrch i bawb.

Bydd rhaglen ‘Hatch’ Ffilm Cymru yn datblygu hyd at bedair ffilm deuluol ffilmio-byw yn seiliedig ar eiddo deallusol presennol ac yn cefnogi dealltwriaeth gwneuthurwyr ffilm a lleoliadau o sut i ddarparu ar gyfer y gynulleidfa honno. Bydd digwyddiadau hyfforddiant wedi’u targedu a gweithgareddau sy’n dod â phlant i mewn i’r broses ddatblygu yn rhoi cyfle unigryw i wneuthurwyr ffilm gael adborth gan eu cynulleidfa darged ac elwa o gyngor arbenigwyr yn y maes.

Mae Hatch yn ymateb i’r prinder cymharol sydd o ffilmiau teuluol ffilmio-byw annibynnol sydd yn y farchnad ar hyn o bryd, sy’n cyfateb i ddiffyg storïau ffilm sy’n ddiwylliannol a chymdeithasol amrywiol i deuluoedd a phlant eu mwynhau. Partneriaeth ar y cyd â Chicken House Books yw Hatch, a chaiff ei sbarduno gan ethos Magnifier – rhoi cynulleidfaoedd yn gyntaf a manteisio’n llawn ar eich eiddo deallusol mewn amgylchedd cydweithredol ac entrepreneuraidd o arbrofi a rhannu’r hyn a ddysgir.

Gall unigolion sydd â diddordeb i fynegi eu barn ar y ddarpariaeth bresennol o ffilmiau i gynulleidfaoedd teuluol gymryd rhan yn arolwg Ffilm Cymru fan hyn.

Dylai ymarferwyr addysg ffilm ac arddangoswyr ffilm yng Nghymru sydd â diddordeb i wybod sut gallant ymwneud â rhaglen Hatch anfon e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. .

Dylai awduron neu dimau awdur/cynhyrchydd sy’n dymuno cymryd rhan yn y rhaglen gofrestru i ddod i’n digwyddiad lansio ar 29ain Mai fan hyn, a dylent ymgeisio am gyllid datblygu Hatch drwy ddefnyddio’r ffurflenni isod.

Diben cyllid datblygu ‘Hatch’ Ffilm Cymru yw cefnogi ffilmiau teuluol ffilmio-byw sy’n seiliedig ar eiddo deallusol presennol (llyfr, ap neu ddrama lwyfan, er enghraifft).

I wneud cais am gyllid datblygu ar gyfer unrhyw genre arall o brosiect, cymrwch olwg ar ganllawiau ein Cyllid Datblygu safonol fan hyn. Fel gyda’n holl gyllid datblygu, caiff blaenoriaeth ei rhoi i brosiectau sy’n cynnwys awdur, cyfarwyddwr neu gynhyrchydd sydd wedi’u geni neu sy’n seiliedig yng Nghymru. Rhoddir ystyriaeth hefyd i brosiectau sydd â gwerth diwylliannol Cymreig neu brosiectau sy’n golygu gwariant sylweddol yng Nghymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau cyllid datblygu Hatch yw 3 Medi am 17:30.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen Canllawiau Datblygu Hatch yn llawn cyn llenwi’r ffurflen gais. Wedi ichi lenwi’r ffurflen gais, anfonwch hi mewn e-bost yn uniongyrchol i Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. .

Cymorth i Gwmniau

Unwaith eto mae Ffilm Cymru, yr asiantaeth ddatblygu ffilm i Gymru, wedi agor eu cronfa Cefnogi Cwmni. Mae’r gronfa’n cynnig cyfle i gwmnïau sydd wedi eu lleoli yng Nghymru, ac sy’n canolbwyntio ar ffilmiau nodwedd, i wneud cais am fenthyciadau o hyd at £75,000 er mwyn diwallu eu hanghenion.

Ac am y tro cyntaf gall cwmnïau sydd heb gynhyrchu ffilm nodwedd neu ddogfen o’r blaen ymgeisio am arian o hyd at £6,000 er mwyn cael cyngor neu fentoriaeth arbenigol i arwain ar eu strategaeth datblygu busnes.

Mae cronfa Cefnogi Cwmni Ffilm Cymru wedi ei sefydlu er mwyn datblygu busnesau creadigol, cynaliadwy yng Nghymru, gan alluogi i’r cwmnïau dyfu, i hyrwyddo eu mentergarwch ac i ehangu eu cynulleidfaoedd. Mae’r benthyciadau, sy’n cael eu cynnig ar delerau ffafriol, wedi eu teilwra i ymateb i anghenion penodol pob cwmni.

Y dyddiad cau ar gyfer ariannu Cymorth Cwmni yw 5:30pm ar 28 Chwefror 2019.

Magnifier

Magnifier – Gwneud y mwyaf o syniadau da

Mae Ffilm Cymru Wales yn ymroddedig i helpu’r rhai rydym yn eu hariannu ac yn gweithio gyda nhw i wneud y mwyaf o’u syniadau da.  Dyna pam ein bod wedi lansio cynllun newydd a systematig – Magnifier.

darllen mwyMagnifier

BFI NETWORK

Rhaglen ddatblygu talent newydd yw BFI NETWORK ar gyfer awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr newydd.

Mae’r BFI wedi ymrwymo i ddarganfod a chefnogi’r genhedlaeth nesaf o dalent yn y byd gwneud ffilmiau ym Mhrydain, gan lansio’r rhaglen arbennig hon, Talent NET.WORK, yn 2013 yng Ngŵyl Brief Encounters. Bydd y Talent NET.WORK yn cael ei chyflwyno gan y partneriaid cenedlaethol, Ffilm Cymru Wales, Lloegr Creadigol, Yr Alban Creadigol a Sgrin Gogledd Iwerddon, yn ogystal â Film London. Bydd swyddogion NET.WORK ledled y DU yn cyd-weithio ac yn cadw mewn cysylltiad agos â’u cyd-weithwyr yn y BFI.

 

darllen mwyBFI NETWORK

Cynhyrchu

Mae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi prosiectau ffilmiau nodwedd drwy gynnig arian ar gyfer eu cynhyrchu a’u cwblhau. ‘Rydym yn blaenoriaethu prosiectau ffilmiau nodwedd sydd ag awdur, cyfarwyddwr neu gynhyrchydd a aned neu sy’n byw yng Nghymru yn gysylltiedig â nhw, ond ‘rydym yn barod i ystyried ffilmiau nodwedd sydd â gwerth diwylliannol Cymreig arwyddocaol yn perthyn iddynt, neu sy’n cynnig cyfle i dalent o Gymru.

‘Rydym yn dyfarnu 3-6 o wobrau ariannol ar gyfer cynhyrchu a chwblhau prosiectau bob blwyddyn. ‘Rydym yn cefnogi ffilmiau nodwedd o’r safon uchaf posib - ffilmiau ‘live action’, ffilmiau dogfen a ffilmiau sydd wedi eu hanimeiddio, yn ogystal â phrosiectau traws-blatfform sydd â ffilm nodwedd yn greiddiol iddynt. ‘Rydym yn chwilio am straeon unigryw sy’n berthnasol i amrywiaeth o gynulleidfaoedd (yn enwedig y rheini nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol gan y sinema prif-ffrwd), ac sydd â chynlluniau cryf eisoes wedi eu datblygu ar gyfer cyrraedd y cynulleidfaoedd hynny. Mae gweithredu’n gynhwysol (tu ôl i’r camera, ar sgrîn, ac yng nghyswllt cynulleidfaoedd) wrth wraidd popeth ‘rydym yn ei wneud. Mae ein hymrwymiad at weithredu’n gynhwysol yn cael ei arwain gan y ffaith ein bod yn gweithio yn, ac ar gyfer Cymru, ac mae ein llechen eang o ffilmiau nodwedd yn cynnwys ffilmiau sydd â deunydd diwylliannol Cymreig yn perthyn iddynt, ffilmiau yn yr iaith Gymraeg yn ogystal â chyd-gynyrchiadau rhyngwladol.

Attachments:
Download this file (Production Guidelines 2018 CYM.pdf)Canllawiau Arian Cynhyrchu 2018[ ]644 kB

darllen mwyCynhyrchu

Datblygu

Mae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi datblygu prosiectau ffilmiau nodwedd o gyfnod y driniaeth hyd at y cyfnod cyn cynhyrchu.

Mae timoedd gwneud ffilm sy’n cynnwys awdur, cyfarwyddwr neu gynhyrchydd a aned neu sy’n byw yng Nghymru yn gymwys i wneud cais.

Y dyddiadau cau ar gyfer Ceisiadau Datblygu yw 30 Ebrill a 31 Hydref (17:00hrs) bob blwyddyn.  

darllen mwyDatblygu