Cartref

Troed yn y Drws

Cyfle newydd i roi hwb i’ch dyfodol

Mae cyfle hyfforddi unigryw Ffilm Cymru Wales,  mewn partneriaeth â Chymdeithasau Tai lleol yn ceisio helpu rhai nad ydynt mewn swydd, addysg na hyfforddiant ar hyn o bryd, i wella eu siawns o gael gwaith. I wneud hynny, rydym yn canolbwyntio ar gyfleoedd lleol i weithio ar gynyrchiadau ffilm a theledu, gan ddefnyddio sgiliau sy’n drosglwyddadwy fel gwaith coed, gwallt a cholur, a gwisgoedd..

Nid i fyd ffilm a theledu’n unig y mae’r mathau hyn o sgiliau a rolau yn berthnasol, ond hefyd i’r sector creadigol a’r celfyddydau yn ehangach, gan gynnwys theatr, dawns, opera, marchnata a ffasiwn, er enghraifft, yn ogystal â chyfleoedd gwaith ehangach, fel gweithio yn y diwydiant adeiladu. 

Mae ein partneriaid o blith y Cymdeithasau Tai yn cynnig adnoddau a dealltwriaeth, gan gynnwys darparu cludiant a gofal plant, i sicrhau bod Troed yn y Drws yn gyfle sy’n gweithio i chi.

Yn dilyn cynllun peilot llwyddiannus Troed yn y Drws, rydym bellach yn cyflwyno cyfleoedd fesul cam i hyfforddeion newydd ym Mlaenau Gwent a Bangor, mewn partneriaeth â chymdeithasau tai lleol Tai Calon a Grŵp Cynefin a cynhyrchwyr Y Gwyll / HInterland,  Severn Screen.  Sylwch os gwelwch yn dda, y dyddiadau agor a chau ar gyfer pob rhanbarth isod.

Cyfle troed yn y drws yng ngogledd cymru *dyddiad agor am ceisiadau - 3 o hydref 2017*

Dyddiad cau'r cais: 27 Hydref
Cyfweliadau: 1 Tachwedd
Hyfforddiant dosbarth:  7 Tachwedd - 10 Tachwedd
Lleoliad set: 13 Tachwedd 16 Tachwedd
Dwrnod rhwydweithio:  17 Tachwedd
Ardal:  pob sir yng Ngogledd Cymru


Beth fydd wedi’i gynnwys yn y rhaglen?

Pedward diwrnod o gwrs hyfforddiant am ddim i’ch cyflwyno i rolau a chyfrifoldebau ar setiau ffilm a theledu, yn ogystal ag arferion iechyd a diogelwch. Caiff yr hyfforddiant hwn ei arwain gan arbenigwyr cynhyrchu a bydd yn cynnig cyngor gan arbenigwyr yn y diwydiant.

Pedward diwrnod o gynhyrchiant am ddim ar set cyfres deledu fawr newydd Craith, gan gynnwys arweiniad gan fentoriaid adrannol unigol.

Cyfarfodydd gwerthuso ôl-leoliad i gefnogi eich datblygiad yn y dyfodol.

Ym mha ffordd fyddwch chi ar eich ennill?

Mentora a chymorth hyfforddiant drwy gydol y rhaglen.

Cyfle i archwilio eich sgiliau newydd a sut y gallant fod yn berthnasol i’r diwydiannau creadigol.

Gwell dealltwriaeth a gwybodaeth ymarferol o sut mae’r diwydiant ffilm yn gweithredu.

Cyfle i wella eich CV, creu cysylltiadau newydd ac agor y drws i gyfleoedd newydd.

Pa fathau o leoliad sydd ar gael?

Mae ein lleoliadau ar Craith yn seiliedig ar gynhyrchu (crefft) a byddant yn cwmpasu’r meysydd canlynol.

Cynhyrchu
Yr Adran Gelf
Gwisgoedd
Gwallt a Cholur
Sain
Ffotograffiaeth
Grip
Lleoliadau
ôl-leoliad

Cliciwch fan hyn i gael rhagor o fanylion am wahanol rolau

Pwy all wneud cais?

Rhaid ichi fod dros 18 oed, ond nid oes terfyn uchaf ar oedran ar gyfer y rhaglen hon, a chroesawn drawstoriad eang o ymgeiswyr.

Rhaid ichi fyw yng Ngogledd Cymru.

Rhown flaenoriaethau i geisiadau gan rai nad ydynt ar hyn o bryd mewn swydd, addysg nac unrhyw raglen hyfforddiant arall ac i denantiaid Cymdeithas Tai Grŵp Cynefin.

Sut i wneud cais

Naill ai: Llenwi’r ffurflen gais ar-lein fan hyn.
Neu: Gofyn am gopi caled o’r ffurflen gais drwy anfon e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. neu ffonio 02920 766931

Anfonwch eich ffurflen gais wedi’i llenwi i Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. neu ei phostio i

Troed yn y Drws
Ffilm Cymru Wales
Canolfan Gyfryngau S4C
Parc Tŷ Glas
Llanisien
Caerdydd
CF14 5DU


Noder: Ni ddylai eich lleoliad ar raglen Troed yn y Drws arwain at golli incwm arall na budd-daliadau presennol i’r rhai nad ydynt mewn gwaith, gofalwyr, neu rai sydd ar ryw fath o anabledd. Byddwn yn rhoi cymorth i annog a chefnogi unigolion i gymryd rhan yn  yr hyfforddiant a’r lleoliad hyfforddi. Gall hyn gynorthwyo â chludiant, gofal plant neu unrhyw beth arall y cred y cyfranogwr sydd yn rhwystr iddo/iddi rhag ymgymryd â’r hyfforddiant hwn. Mae cyfle i nodi bod angen bwrsari arnoch yn y ffurflen gais, a manylion y cymorth sydd ei angen.

Caiff y rhaglen hon ei chefnogi gan Chronfa Partneriaethau Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig a Gronfa Sgiliau Ffilm Skillset Greadigol, gyda chronfeydd Loteri Genedlaethol Film Forever y BFI.


Y Peilot

Yn y cynllun peilot ym mis Ebrill 2017, a gynhaliwyd mewn partneriaeth ag Our Colab a Severn Screen, treuliodd 11 o bobl wythnos ar set ffilm newydd Apostle, gan Gareth Evans (cyfarwyddwr The Raid), a serennai Michael Sheen a Dan Stevens (Beauty and the Beast) yn ne Cymru. Roedd yr hyfforddiant hefyd yn cynnwys ymweliad â stiwdios Roath Lock BBC Cymru i gael golwg y tu ôl i’r llen ar set Doctor Who, Casualty a Pobol y Cwm.

“Roedd gweithio yn y diwydiant hwn yn ymddangos yn amhosib – ond fe neidiais at y cyfle yma, a nawr dyma fi. Fe fues i’n gweithio yn yr adran celf a dylunio. Mae’r setiau yn wych – rwy wedi bod yn defnyddio fy sgiliau paentio, gwaith coed a chelf a dylunio. Mae’n waith caled, ond yn talu ar ei ganfed.”

Norman Porter, hyfforddai ar raglen Troed yn y Drws: Apostle.


“Ers oeddwn i’n groten fach, ro’n i wastad eisiau gweithio’r ochr arall i’r camera, yn gwylio sut mae pethau’n cael eu gwneud. Ac rwy’n hoff iawn o goluro. Mae wedi bod yn wych, ac wedi agor fy llygaid i ble allaf edrych am swyddi pellach yn y diwydiant, a dydi’r byd ddim mor rhyfedd mwyach.”

Jaimie-Leigh Grierson, hyfforddai ar raglen Troed yn y Drws: Apostle.