Cartref

Dysgu

Mae Ffilm Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth i sector ffilm Cymru yn ystod pandemig Covid-19.

Mae’r cymorth sy’n berthnasol i ymarferwyr addysg ffilm yn cynnwys:

Cronfa Gymorth mewn Argyfwng i ymarferwyr addysg ffilm sy’n profi caledi ariannol o ganlyniad i Covid-19.  Mae modd gwneud cais am grantiau o hyd at £1,500 nad oes angen eu talu’n ôl.  Disgwyliwn y bydd llawer o alw ac efallai na fydd modd i ni roi cymorth i bawb, felly byddwn yn gofyn am ffynonellau posibl eraill o incwm. Serch hynny, fe’ch gwahoddwn i ofyn am yr hyn sydd ei angen arnoch – p’un a ydych chi wedi derbyn incwm arall gennym drwy geisiadau a gynorthwywyd neu beidio, neu eich bod yn derbyn neu’n ymgeisio am ffynonellau cyllid trydydd parti eraill.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau fydd 15ed Mai a chaiff ceisiadau eu hystyried gyda’i gilydd yn hytrach nag ar sail y cyntaf i’r felin.

Bydd grantiau arloesedd busnes o hyd at £2,500 ar gael hefyd i gynorthwyo ymarferwyr addysg ffilm sy’n addasu eu modelau busnes a’u harferion. Manylion i’w cyhoeddi yn fuan.


Mae ffilm yn ennyn diddordeb pobl ifanc mewn dysgu, yn herio’r rhai mwyaf dawnus, ac yn cynnwys y rheini sy’n anodd eu cyrraedd neu’r rheini sydd wedi ymddieithrio. Mae gwaith ymchwil cenedlaethol yn dangos manteision defnyddio ffilm ar draws y cwricwlwm, ac felly hefyd mewn cyd-destunau dysgu anffurfiol. Mae gwylio ffilm, dysgu amdani, ei deall ac yna gwneud ffilm, yn ysbrydoli pobl o bob oed. Mae’n cynyddu ymwybyddiaeth ddiwylliannol a chymdeithasol, gan ddatblygu sgiliau a gwybodaeth y mae modd eu trosglwyddo mewn oes lle rhoddir pwys ar gyfryngau digidol.

Bydd Ffilm Cymru Wales yn cefnogi prosiectau ym maes addysg ffilm a’r cyfryngau sy’n hybu dysgu ac ymgysylltu ar gyfer plant a phobl ifanc 5–19 oed hyd at ddysgu gydol oes parhaus ac addysg oedolion. Byddwn yn cefnogi prosiectau sy’n mabwysiadu agwedd greadigol at annog pobl ifanc i gymryd diddordeb brwd mewn dysgu, yn enwedig mewn pynciau fel sgiliau llythrennedd a chyfathrebu, ac ar draws fframwaith y cwricwlwm hefyd. Byddwn yn hybu prosiectau sy’n gweithio tuag at gau’r bwlch cyrhaeddiad, yn enwedig mewn ardaloedd lle ceir tlodi diwylliannol neu ynysu cymdeithasol a lle nad oes llawer o gyfleoedd ar gyfer ymwneud â diwylliant.

Gweithgareddau addysgol craidd yr Ffilm Cymru Wales yw cefnogi a hwyluso prosiectau sy’n datblygu sgiliau’n ymwneud â gwylio ffilmiau, eu deall, a dysgu amdanynt. Yn sgil hyn, y gobaith yw y bydd modd i bobl fynd ati i ddefnyddio’r sgiliau mewn ffordd ymarferol wrth greu neu gynhyrchu cynnwys i ddefnyddwyr ar wahanol lwyfannau, gan gynnwys llwyfannau digidol.

Dros y tair blynedd nesaf, byddwn yn cefnogi prosiectau sy’n canolbwyntio’n benodol ar ardaloedd yr ystyrir eu bod yn wynebu tlodi diwylliannol, y rheini sydd wedi’u hynysu yng nghefn gwlad, a’r rheini y mae angen adfywiad cymdeithasol ac economaidd arnynt ac sy’n brin o gyfleoedd neu gyfleusterau diwylliannol.